Język

Language

Regulamin konkursu "Kreatywny gadżet dla audiofila"

REGULAMIN KONKURSU „Kreatywny gadżet dla audiofila”

Konkurs na Facebooku z dnia 04 grudnia 2018 r

>>powrót>>

>>zapisuję się>>

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Kreatywny gadżet dla audiofila” (zwanym dalej “Konkursem”), jest ZIG ZAG Arkadiusz Harych, z siedzibą przy ul. Cukrowej 11/16, 52-316 Wrocław (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/zigzagshop.eu/ (zwanej dalej “Fanpage”).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 9. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą i grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z. 2016 r. poz. 471 z późn. Zm.)

II. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą użytkownicy posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com - które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 5. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 6. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook
 7. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 8. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 III. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano NAGRODĘ – dla osoby, której projekt gadżetu będzie najbardziej atrakcyjny wizualnie, praktyczny, prezentujący ciekawy design, o zaskakującej formie i będzie wyróżniać się na tle innych gadżetów.
 2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest kwota 350 zł
 3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu ZIG ZAG Arkadiusz Harych - www.facebook.com/zigzagshop.eu.
 4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakakolwiek inna nagroda.

 IV. MIEJSCE I CZAS KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/zigzagshop.eu.
 2. Konkurs trwa od dnia 04 grudnia 2018 godz. 16:00 do 21 stycznia 2018 godz. 16:00.

 V. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. wykonanie projektu gadżetu dla audiofila:

- forma projektu: starannie wykonany odręczny rysunek gadżetu, pokazany z przodu, z boku i z góry z       naniesionymi wymiarami lub z wykorzystaniem dowolnego programu do projektowania 3D  dającego możliwość   stworzenia wizualizacji gadżetu,

- należy napisać z jakiego materiału ma być wykonany gadżet,

 - należy opisać do czego ma służyć gadżet , opisać jego funkcjonalność,

b. przesłanie rysunku lub wizualizacji gadżetu na adres mailowy : biuro@zigzagshop.eu do dnia 13.01.2019 do godziny 24:00,

- rysunek należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia  a wizualizacja powinna  być przesłana w pliku o formacie PNG lub DXF

- wizualizacja gadżetu musi stanowić przedmiot majątkowych praw autorskich przysługujących wyłącznie Uczestnikowi, być wykonana wyłącznie na potrzeby Konkursu i nie może być wcześniej publikowana w jakikolwiek sposób

c. wyrażenie zgody na udostępnienie swojego adresu e-mail firmie Zig Zag i w przypadku zwycięstwa ujawnienie nazwiska na fanpage’u firmy

d. wyrażenie zgody na produkcję wygranego gadżetu przez sklep Zig Zag, samemu nie czerpiąc z tego dalszych korzyści materialnych

e. przekazanie praw własności do wzoru gadżetu.

Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem pod adresem www.facebook.com/zigzagshop.eu.

 VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.
 4. Spośród nadesłanych projektów Organizator wyłoni 1 zwycięzcę.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21 stycznia 2019 o godzinie 16:00. Wyniki zostaną opublikowane na Fanpage’u Organizatora.
 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.facebook.com/zigzagshop.eu.
 7. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu – czyli do dnia 24 stycznia 2019.
 8. Warunkiem otrzymania przez Zwycięzcę nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u www.facebook.com/zigzagshop.eu. wiadomości prywatnej na adres mailowy Organizatora: biuro@zigzagshop.eu z następującymi danymi:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania

- numer rachunku bankowego

- adres mailowy

- numer telefonu

9. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

10. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.

11. Przyznana nagroda nie może być wymieniona na inne rzeczy.

 VII. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagrody, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 VIII. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursami jest Organizator,
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wysyłki nagrody oraz odprowadzenie podatku dochodowego od wartości nagrody.
 3. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu oraz numer rachunku bankowego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika Konkursu (Załącznik nr 1)
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca trwania Konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali nagrody w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia konkursowego do Konkursu. W zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie
 10. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.
 11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływa.

 IX. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
 2. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 3. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 X. PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO PRACY KONKURSOWEJ

Z chwilą wydania Nagrody, Zwycięzca udziela Organizatorowi na okres 5 lat niewyłącznej licencji na korzystanie z wzoru gadżetu wykonanego w oparciu o otrzymaną wizualizację na całym świecie na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalania i zwielokrotniania, wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy dzieła bez ograniczeń, co do ilości, formatu, w tym techniką drukarską, komputerową.
 2. obrotu egzemplarzami gadżetu, wprowadzania do obrotu, użyczania, zamiany i najmu egzemplarzy;
 3. publicznego rozpowszechniania i udostępniania wizualizacji gadżetu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieć Internet, oraz do celów przeprowadzenia i promocji Konkursu.
 4. licencja obejmuje wykorzystanie wizualizacji gadżetu do celów marketingowych. Fotografie gotowego gadżetu wykonanego w oparciu o wizualizację mogą być wykorzystane w postaci opracowania, we fragmentach, jak też w połączeniu z innymi utworami lub artystycznymi wykonaniami. Licencja uprawnia Organizatora do udzielenia sublicencji. Poza Nagrodą Zwycięzca nie ma prawo do wynagrodzenia za udzielenie powyższej licencji.

 XI. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Kreatywny gadżet dla audiofila” Konkurs na Facebooku z dnia 02 grudnia 2018r.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 grudnia 2018 r. i obowiązuje do 31 marca 2019 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.zigzagshop.eu.
 5. Regulamin konkursu jest dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.zigzagshop.eu

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 OŚWIADCZENIE

 

Ja niżej podpisana/y …………………………………………… oświadczam, że zapoznałam/-em się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu mailowego, numeru rachunku bankowego oraz numeru telefonu na potrzeby konkursu Kreatywny gadżet dla audiofila” (dalej: Konkurs”) przez ZIG ZAG Arkadiusz Harych z siedzibą we Wrocławiu, ul. Cukrowa 11/16

 

 

………………………………………………………….

data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

 

>>powrót>>

>>zapisuję się>>

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl